К а ф е д р а 
 м а ш и н  л е г к о ї  п р о м и с л о в о с т і
м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, КНУТД

Меню сайту

Пошук


На кафедрі працюють 11 викладачів, серед них: 1 — д.т.н. професор, 2 — к.т.н. професори, 6 — к.т.н. доцентів, 2 — асистенти.


ОРЛОВСЬКИЙ Броніслав Вікентійович, завідувач кафедри, «Заслужений діяч науки і техніки України», д.т.н. професор.

Працює в університеті з 1970 р. і на кафедрі з 1973 року. В 1963 році закінчив механічний факультет Київського технологічного інституту легкої промисловості. По плану розподілу молодих спеціалістів був направлений на викладацьку роботу у Київський технікум легкої промисловості, де працював до 1970 р. В 1970 році вступив до аспірантури КТІЛП і достроково захистив кандидатську дисертацію. З 1973 р. кандидат технічних наук, з 1977 р. доцент (ВАК СРСР). З 1973 р. асистент, ст. викладач, доцент, професор, зав. кафедрою МАШТВ. В 1992 році Орловський Б.В. захистив докторську дисертацію: «Научные основы проектирования автоматизированных машин в производстве одежды» (специальность «Машины и агрегаты лёгкой промышленности» — Москва, МТИЛП). На протязі більше 20 років завідує кафедрою під різними її назвами: З 1977 року і по 1981 рік кафедрою МАШТВ з 1992 року і по теперішній час - завідувач кафедри машин легкої промисловості (МЛП).
  • Доктор технічних наук з 1992 р. (ВАК СРСР),   професор з 1992 р. (ВАК України).
  • «Заслужений діяч науки і техніки України», 2000 р.
  • В 1999 році обраний академіком Української технологічної академії  за відділенням «Технологія виробництв агрегатів, обладнання і інструментів для виготовлення товарів народного вжитку».
  • Почесний професор КНУТД

Наукова робота присвячена:

  • Науковим основам проектування автоматизованих машин легкої промисловості із мікропроцесорним керуванням.
  • Об'ектно-орієнтованому проектуванню складних механіко-технологічних систем легкої промисловості.

Учбово-методична робота присвячена розробці і вдосконаленню методичного забезпечення всіх дисциплін спецiальностi «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування». Викладає дисципліни: «Основи розрахунку та конструювання типових машин», «Проектування швейних машин», «Устаткування для виготовлення виробів», «Чисельні методи в математичному моделюванні механічних систем», «Вступ до фаху». Розробив більше 40 методичних розробок для студентів денної, заочної і дистанційної форм навчання. В тому числі методичні розробки для КП і ДП, «Правила виконання кінематичних схем. Позначення умовні графічні в схемах. Елементи кінематики. (СТАНДАРТ КАФЕДРИ МЛП).-К.: КНУТД, 2003.-32 с. (співавтори Пищиков В.О., Абрінова Н.С)» та інші. Є автором 5 підручників і навчальних посібників загальним накладом більше 40 тис. примірників.

Керівник наукової школи "Вдосконалення методів проектування машин легкої промисловості". Підготував 5 кандидатів і 1 доктора технічних наук, автор більш 270 наукових праць, в тому числі 58 авторських свідоцтв і патентів на виноходи СРСР, України, Росії, Німеччини, Франції та Італії. На 2 роки раніше ніж у Японії розробив швейний тренажер і швейну машину для незрячих. В співробітництві з Київським радіозаводом (Мінмашпром України) розробив побутову багатоопераційну швейну машину МШБ-1 (співавтор проф. Пищиков В.О.). Вперше розроблена побутова основов'язальна машина.


ПИЩИКОВ В'ячеслав Олексійович, к.т.н., професор.

Працює в університеті і на кафедрі з 1957 року. Учасник бойових дій ВВВ, нагороджений орденом «Отечественной войны», медалями «За боевые заслуги» та іншими. Після демобілізації з лав Радянської Армії, з лютого місяця 1948 року почав працювати в КТІЛП учбовим майстром, конструктором науково-дослідного сектора та одночасно вчився на механічному факультеті. В 1953 році він з відзнакою закінчив КТІЛП і був залишений для роботи в інституті асистентом. З 1957 року В.О. Пищиков працював старшим викладачем кафедри машин і апаратів  легкої промисловості. В 1965 захистив кандидатську дисертацію «Взаимодействие  шьющих механизмов зигзаг-машин», а в 1968 році його затверджено у вченому званні доцента. На протязі 11 років, з 1967 по 1977 В.О. Пищиков очолював кафедру машин і апаратів швейного і трикотажного виробництв і багато зробив для її становлення і сучасного стану.

Він розробив та вперше почав читати декілька профілюючих та спеціальних курсів, підготовив та видав декілька десятків найменувань учбово-методичної документації. У 1982 році видав учбовий посібник «Машини, машини-автомати та автоматичні лінії легкої промисловості». В 2003 році надрукована його методрозробка з практичних робіт «Проектування машин легкої промисловості. Частина 1.Проектування машин швейного виробництва». В 2007 році вийшла в друк перший навчальний посібник з синтезу механізмів швейних машин: Пищиков В.О., Орловський Б.В. Проектування швейних машин.-К.:Формат,207.-320 с.

В.О. Пищиков — засновник на кафедрі наукової школи «Проектування швейних машин». Під його керівництвом виконали та захистили дисертацію 9 аспірантів і пошукачів наукового ступеня з числа співробітників та викладачів кафедри та випускників КТІЛП. За результатами наукових досліджень В.О. Пищиков опублікував більше 150 робіт, з якіх більше 45 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

За заслуги в галузі вищої освіти СРСР В.О. Пищиков нагороджено знаком «За отличные успехи в работе». В 1999 році Вчена рада ДАЛПУ обрала В.О. Пищикова Почесним професором ДАЛПУ, а за конкурсом він багато років працює професором кафедри.  Всі його колеги та учні вважають В'ячеслава Олексійовича Пищикова «Народним професором України».


 ГОРОБЕЦЬ Василь Андрійович, к.т.н., доцент, професор КНУТД.

Працює в університеті і на кафедрі з 1977 року. Закінчив з відзнакою механічний факультет КТІЛП у 1975 році. Працював як молодий спеціаліст за направленням в тресті «Союзлегпромпусконаладка» інженером-наладчиком. В 1976 році вступив на денну форму аспірантури КТІЛП. З 1977 року — асистент кафедри швейно-трикотажних машин та аспірант заочної форми навчання. В 1980 році захистив кандидатську дисертацію «Аналіз та синтез механізмів голки та петельника машин двониткового ланцюгового стібка». З 1981 по 1987 роки — старший викладач, а з 1987 року — доцент кафедри машин і апаратів швейного та взуттєвого виробництв. З 1989 р. по 1991 рік  виконував обов'язки завідуючого кафедри машин і апаратів швейного і взуттєвого виробництв (МАШВВ). З 2004 р. професор КНУТД. В 2004 році обраний за конкурсом на посаду професора кафедри машин легкої промисловості.

Напрямок наукової роботи: «Вдосконалення та дослідження механізмів та процесів швейних машин ланцюгових стібків класу 400». Веде підготовку кадрів з наукової спеціальності 05.05.10 «Машини легкої промисловості»: підготував одного кандидата технічних наук (Селівончик І.С.) і виконує наукове керівництво аспіранта Манойленка О.П. Читає навчальні дисципліни: «Монтаж, експлуатація та ремонт машин легкої промисловості», «НДРС та інноваційна діяльність», «Обладнання легкої промисловості» для спеціальності 7.0902.22 та «Устаткування для виготовлення виробів» для спеціальності 7.0918.01. Постійно вдосконалює учбово-методичну літературу з цих дисциплін. Автор понад 50 наукових праць, має близько двадцяти авторських свідоцтв та патентів на винахіди, та є розробником близько двадцяти  методичних розробок. Підготував та видав навчальний посібник для студентів спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування»: Горобець В.А. Березін Л.М. Коньков Г.I. Монтаж, експлуатація, обслуговування та ремонт обладнання легкої промисловості.-К.: КНУТД2007.-266 с.

З 1981 по 1983 рік працював заступником декана заочного факультету. З 1984 по 1987 рік був деканом вечірнього факультету. З 1991 року працював деканом факультету довузівської та індивідуальної підготовки, а після перейменування його в лютому 2004 року в департамент довузівської, індивідуальної та прискореної підготовки та прийому студентів (ДВІПП та ПС)  був призначений директором ДВІПП та ПС.


ЗАХОВАВКО Григорій Дмитрович, к.т.н., доцент.

Працює в університеті з 1972 р. і на кафедрі з 1981 р. Працював майстром цеху УВП  КТІЛП, зав. відділом технічних засобів навчання інституту, начальником учбового телецентру КТІЛП, м.н.с. лабораторії АСУВ КТІЛП.  З 1977 по 1980 рік навчався в аспірантурі (наук. керівник к.т.н. доцент Дубровний В.А.). З 1981 року асистент кафедри МАШТВ. В 1989 році захистив кандидатську дисертацію  «Розробка обладнання для волого-теплової обробки деталей одягу трьома робочими середами з керованими параметрами і методика розрахунку його робочих органів» (спеціальність 05.02.13 — машини та агрегати легкої промисловості). З 1991 року має вчене звання доцента і до теперішнього часу працює доцентом кафедри машин легкої промисловості. З 1980 по 2004 рік профгрупорг кафедри.

Має 36 публікацій, 22 учбово-методичних розробки з дисципліни УВВ (швейний цикл) і 3 авторських свідоцтва на винаходи. Є ведучим викладачем кафедри з дисципліни «Устаткування для виготовлення виробів» (спеціальність 7.0918.01 «Технологія легкої промисловості»), веде КП і ДП із спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування».КОШЕЛЬ Ганна Володимирівна, к.т.н., доцент.

Закінчила КДУТД у 2000 р. Працювала асистентом на кафедрі МЛП з 2000 року. З 2010 року доцент кафедри МЛП.  Викладає лекційний курс «Ергономіка технологічних машин» та «Механічна технологія та обладнання підприємств (швейний цикл)» і проводить практичні та лабораторні заняття з курсів: «Основи розрахунку та конструювання типових машин», «Механічна технологія та обладнання підприємств (швейний цикл)» та «Надійність машин галузі». В 2009 р. захистила кандидатську дисертацією «Вдосконалення просторових механізмів циклових швейних напівавтоматів» (науковий керівник д.т.н. професор Орловський Б.В.). Має більше 30 наукових робіт, з них 5 деклараційні патенти на винаходи України.

АБРІНОВА Наталія Сергіївна, асистент.

Закінчила КДУТД у 2001 р. З 2001 р. по 2004 р. працювала майстром виробничого навчання кафедри машин легкої промисловості. У 2001 р. вступила до заочної аспірантури КНУТД, де досі навчається за спеціальністю 05.05.10 «Машини легкої промисловості». Працює над кандидатською дисертацією «Розробка і проектування функціонально-досконалих механізмів ниткопритягача човникових швейних машин» (науковий керівник д.т.н. професор Орловський Б.В.). Має 3 наукові праці, 2 з яких деклараційні патенти України на винаходи. З 2004 р. працює асистентом на кафедрі машин легкої промисловості. Викладає курси «Основи комп'ютерного проектування машин», «Основи ремонту та експлуатації побутових машин», для студентів спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування», «Устаткування для виготовлення виробів» для спец. «Швейні вироби».

ДВОРЖАК Володимир Миколайович, к.т.н., доцент.

Випускник кафедри машин легкої промисловості Державної академії легкої промисловості України 1999 року. Після отримання диплома інженера-механіка працював у ПТУ № 12 м. Києва майстром виробничого навчання до січня 2000 року. Навчався в аспірантурі за спеціальністю 05.05.10 «Машини легкої промисловості» на кафедрі МЛП з 2001 по 2003 рік. Після закінчення навчання в аспірантурі працював асистентом кафедри МЛП. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему  «Удосконалення та синтез механізму прокачки вушкових голок основов'язальних машин» (науковий керівник завідувач кафедри МЛП заслужений діяч науки і техніки України доктор технічних наук професор Орловський Б. В.). З 2008 року працює доцентом кафедри МЛП. Є членом ради факультету ТОСУ. Виконує обов’язки секретаря кафедри МЛП. Є куратором академгрупи студентів.

Має 16 наукових статей, 1 патент України на винахід та 2 деклараційні патенти України на винаходи. Брав участь у наукових конференціях КНУТД (м. Київ), ХНУ (м. Хмельницький), ХНТУ (м. Херсон), СевКавГТУ (Росія) та Politechnika Rzeszowska (Польща), опублікував 18 тез доповідей. Підготував 7 навчально-методичних розробок з дисциплін кафедри. Веде курси «Механічна технологія та обладнання підприємств (трикотажний модуль)», «Схемотехнічне проектування машин» для студентів-механіків четвертого курсу та «Обладнання легкої промисловості (трикотажний модуль)» для студентів-механіків п’ятого курсу. Веде курсове та дипломне проектування за спеціальністю.


МАЧУЛЬСЬКИЙ Валерій Борисович, асистент.

Випускник кафедри машин легкої промисловості КНУТД 2006 року. Отримав диплом за кваліфікацію магістра з відзнакою — спеціальність «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування».  З 2006 року обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри і в грудні 2007 вступив на навчання в заочну аспірантуру — спеціальность 05.05.10 «Машини легкої промисловості». Тема дисертації «Оптимізаційний синтез механізмів ниткопритягувачів човникових швейних машин» — науковий керівник професор Орловський Б.В. На першому році навчання в аспірантурі має 2 наукові статті 2 патенти на винахід і 8 надрукованих тез доповідей наукових конференцій. Проводить учбові заняття з дисциплін: «Основи автоматизованого проектування обладнання легкої промисловості», «Проектування машин легкої промисловості»,  «Механічна технологія і обладнання підприємств», «Обладнання легкої промисловості» та «Устаткування для виготовлення виробів ».


ПОПОВІЧЕНКО Сергій Анатолійович, асистент.

                                                           

Випускник кафедри машин легкої промисловості КНУТД 2003 року, отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування». Навчався в аспірантурі при кафедрі з 2003 по 2006 роки. Тема дисертації «Розробка завантажувального пристрою взуттєвих машин» (наук. керівник к.т.н. доцент Янкін Л.М.). Має 1 наукову статтю і 1 патент на винахід, 5 тез доповідей за темою дисертації.

З 2007 р. працює асистентом  кафедри, проводить лабораторні і практичні заняття з дисциплін: «Ергономіка технологічних машин», «Устаткування для виготовлення виробів», «Обладнання легкої промисловості». Веде курсове і дипломне проектування за спеціальністю.

Форма входу


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Copyright MyCorp © 2020Хостинг від uCoz